Juridische Info

Disclaimer / vrijwaring

Deze pagina verstrekt u juridische informatie met betrekking tot het internetoptreden van
Böhler Nederland (“BNL”)

De informatie die BNL u op deze website aanbiedt is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld en wordt, met het oog op de juistheid en volledigheid van de inhoud,
regelmatig aangepast en uitgebreid. Wij bieden dan ook onze verontschuldigingen aan
voor eventuele onvoorziene en toevallige fouten die zouden kunnen voorkomen.

BNL wijst elke vorm van aansprakelijkheid of garantie af met betrekking tot de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze website beschikbaar is of voor
enige consequentie die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Dit
is vooral ook van toepassing op websites die via hyperlinks te bereiken zijn; dit zijn
websites waar BNL geen invloed op de inhoud kan uitoefenen. Derhalve wijst BNL elke
vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke sites af. BNL controleert de
volledigheid en juistheid van de informatie die deze sites bevatten niet en is niet
verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, of voor
de betreffende maatregelen tot gegevensbescherming.

BNL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, de
beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of te herzien. Waar onze website op de
toekomst gericht uitspraken bevat, zijn deze uitlatingen gebaseerd op de meningen en
inschattingen van het BNL management en derhalve onder voorbehoud van risico’s en
onzekerheden. BNL is niet verplicht dergelijke op de toekomst gerichte uitlatingen te
actualiseren. Aansprakelijkheid voor zulke uitspraken wordt nadrukkelijk afgewezen.
Elke beslissing van de gebruiker, gebaseerd op de gegevens die de website van BNL
bevat, is geheel en al voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. BNL wijst elke vorm
van aansprakelijkheid af voor schade en eventuele vervolgschade van welke aard dan
ook, die voortvloeien uit het gebruik van de op de website van BNL beschikbare
gegevens.

Op de inhoud, inclusief afbeeldingen en de vormgeving van de BNL website zijn
copyrights en andere wetten die intellectuele eigendommen beschermen van
toepassing, ongeacht welke aanduiding dan ook (bijv. ©® of TM symbolen).

Vermenigvuldiging van de documenten is alleen toegestaan voor persoonlijk en
informatief gebruik. Elke andere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding, weer- en
doorgave en ander gebruik, inclusief het gebruik van teksten, delen van teksten,
beeldmateriaal of software, die direct of indirect van de website van BNL kunnen worden
gehaald, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van BNL. Het wijzigen van de
inhoud van de site, inclusief de opzet, en soortgelijke ingrepen is niet toegestaan. Door
deze website wordt geen toestemming verleend om gebruik te maken van het geestelijk
gedachtegoed van de tot de Böhler-Uddeholm groep behorende ondernemingen. Tenzij
anders vermeld vallen alle op de website van BNL gebruikte merken onder het
merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfslogo’s en benamingen.

BNL verheugt zich over uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Om zo
goed mogelijk aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen vragen wij eventueel om
vermelding van persoonlijke gegevens. Verstrekking van zulke gegevens geschiedt
geheel op vrijwillige basis. Elke gebruiker van de BNL website stemt erin toe dat BNL
het onbeperkte recht heeft de aldus ter beschikking gestelde gegevens te gebruiken.

Als wereldwijd concern heeft de Böhler-Uddeholm groep meerdere websites.
Alle informatie die u in een willekeurig land aan onze website stuurt kan elektronisch aan
sites in andere landen worden doorgegeven. Daar kunnen deze gegevens, buiten het
land waar ze zijn opgenomen, gebruikt, opgeslagen of verwerkt worden.
Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de op dat
moment in het betreffende land geldende regelgeving voor bescherming van gegevens.

Overige informatie

Met het oog op een betere leesbaarheid zijn verwijzingen naar personen over het algemeen niet genderspecifiek. In het geval dat personen in de mannelijke vorm worden vermeld, omvat dit automatisch de vrouwelijke personeelsleden.

Google Analytics door Google Inc. wordt geïmplementeerd om de efficiëntie van deze website te verbeteren. Een "cookie" wordt op uw computer opgeslagen, zodat informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) kan worden geanalyseerd door het Google Analytics-programma. Uw gegevens worden anoniem geanalyseerd. Google gebruikt de informatie om de producten en services van het bedrijf te verbeteren. U kunt een instelling in uw browser selecteren om te voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. In dit geval kunt u de hele website mogelijk niet goed bekijken.

Böhler Nederland
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam
Tel: +31(0)20 5817425
Fax: +31(0)20 5817450
Internet: www.bohler.nl